آمار عمومی - sina086

مجموع مدت زمان حضور کاربر در انجمن ها:
8 ساعت و 50 دقیقه.
مجموع ارسال ها:
38 تعداد ارسال
مجموع موضوع های ایجاد شده:
3 موضوعات
مجموع نظرسنجی های ایجاد شده توسط کاربر :
0 نظرها
مجموع آراء کاربر به سایر نظرسنجی ها :
0 آراء

نمودار ارسال های کاربر در ساعات مختلف شبانه روز

 • 0 posts (0%)
  12 am
 • 0 posts (0%)
  1 am
 • 0 posts (0%)
  2 am
 • 0 posts (0%)
  3 am
 • 0 posts (0%)
  4 am
 • 0 posts (0%)
  5 am
 • 0 posts (0%)
  6 am
 • 0 posts (0%)
  7 am
 • 0 posts (0%)
  8 am
 • 2 posts (5%)
  9 am
 • 2 posts (5%)
  10 am
 • 6 posts (16%)
  11 am
 • 3 posts (8%)
  12 pm
 • 4 posts (11%)
  1 pm
 • 3 posts (8%)
  2 pm
 • 3 posts (8%)
  3 pm
 • 2 posts (5%)
  4 pm
 • 1 posts (3%)
  5 pm
 • 1 posts (3%)
  6 pm
 • 1 posts (3%)
  7 pm
 • 2 posts (5%)
  8 pm
 • 3 posts (8%)
  9 pm
 • 4 posts (11%)
  10 pm
 • 1 posts (3%)
  11 pm

انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس تعداد ارسال

میکروکنترلر XMEGA ، AVR و ARM
27 posts of the member's 38 posts (71.05%)
27
پیرامون بحث های رباتیک
6 posts of the member's 38 posts (15.79%)
6
میکروکنترلر و امبدد کامپیوتر
5 posts of the member's 38 posts (13.16%)
5

انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس نمودار مدت حضور

میکروکنترلر و امبدد کامپیوتر
5 posts of the board's 8 posts (62.50%)
62.50%
پیرامون بحث های رباتیک
6 posts of the board's 21 posts (28.57%)
28.57%
میکروکنترلر XMEGA ، AVR و ARM
27 posts of the board's 187 posts (14.44%)
14.44%