آمار عمومی - panel123

مجموع مدت زمان حضور کاربر در انجمن ها:
5 ساعت و 38 دقیقه.
مجموع ارسال ها:
24 تعداد ارسال
مجموع موضوع های ایجاد شده:
24 موضوعات
مجموع نظرسنجی های ایجاد شده توسط کاربر :
0 نظرها
مجموع آراء کاربر به سایر نظرسنجی ها :
0 آراء

نمودار ارسال های کاربر در ساعات مختلف شبانه روز

 • 1 posts (4%)
  12 am
 • 2 posts (8%)
  1 am
 • 4 posts (17%)
  2 am
 • 1 posts (4%)
  3 am
 • 0 posts (0%)
  4 am
 • 0 posts (0%)
  5 am
 • 0 posts (0%)
  6 am
 • 0 posts (0%)
  7 am
 • 0 posts (0%)
  8 am
 • 0 posts (0%)
  9 am
 • 0 posts (0%)
  10 am
 • 0 posts (0%)
  11 am
 • 0 posts (0%)
  12 pm
 • 2 posts (8%)
  1 pm
 • 1 posts (4%)
  2 pm
 • 0 posts (0%)
  3 pm
 • 0 posts (0%)
  4 pm
 • 0 posts (0%)
  5 pm
 • 0 posts (0%)
  6 pm
 • 2 posts (8%)
  7 pm
 • 1 posts (4%)
  8 pm
 • 3 posts (13%)
  9 pm
 • 5 posts (21%)
  10 pm
 • 2 posts (8%)
  11 pm

انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس تعداد ارسال

بحث آزاد
24 posts of the member's 24 posts (100.00%)
24

انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس نمودار مدت حضور

بحث آزاد
24 posts of the board's 263 posts (9.13%)
9.13%